NL EN

Junior Quality Assurance Coordinator

Nieuw

Profiel Junior Quality Assurance Coordinator

Voor één van onze opdrachtgevers zijn wij opzoek naar een Junior Quality Assurance Coordinator.

Doel van de functie

Het geven van ondersteuning bij bereiken van QA doelstellingen gesteld binnen de kaders van het managementsysteem conform ISO 9001, VCA**, ISO 14001, OHSAS 18001, ISPS, Arbowet en overige wet- en regelgeving, teneinde een betrouwbare, kwalitatieve, duurzame, veilige en gezonde bedrijfsvoering te borgen.

Resultaatgebieden
1. Management Systeem.
2. Audits, inspecties en interventies
3. Beoordelen, Rapporteren en Adviseren
4. Begeleiding en ontwikkeling
5. Beheren van documentatie, registraties en vergunningen

Taken resultaatgebieden
Ad. 1 Het beheren van het Management Systeem.

 • Het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het HSEQ Management Systeem binnen de organisatie volgens ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 en ISPS.
 • Doet voorstellen met betrekking tot het Kwaliteits beleid.
 • Draagt vanuit de praktijkervaring en op basis van het volgen van (maatschappelijke) ontwikkelingen; wetgeving en vak(technische) literatuur bij aan de ontwikkeling en bijstelling van het Kwaliteitsbeleid.
 • Het verslag doen van de resultaten in het HSEQ-jaarverslag ten behoeve van de Directiebeoordeling.
 • Toezien en advisering op de juiste naleving van ISPS, Milieuvergunningen en overheidsregels.
 • Opstellen en onderhouden van project-specifieke plannen en beheersdocumenten ten behoeve van HSEQ op projecten en aanbiedingen.

Ad. 2 Audits, Inspecties en Interventies
Zorgdragen voor de uitvoering en opvolging van audits en inspecties, conform procedures, zodat de mate kan worden bepaald waarin de bedrijfsvoering voldoet aan de gestelde normen en voorschriften.

 • Plannen en uitvoeren van interne audits en inspecties.
 • Regelmatig uitvoeren van externe audits bij subcontractors en/of leveranciers.
 • Het begeleiden van audits uitgevoerd door overheden, klanten of certificerende instanties.
 • Opstellen van beoordelingsrapportage.
 • Zo nodig interveniëren in processen bij observaties of bevindingen die dit vereisen.

Ad 3. Beoordelen, Rapporteren en Adviseren
Rapporteren en adviseren aan het management over de status van het managementsysteem en veiligheidsprocedures, conform werkafspraken en vanuit kennis en kunde, zodat het management indien nodig kan bijsturen.

 • Management inlichten en adviseren over de effectiviteit van het management systeem.
 • Uitvoeren van een (kwaliteits-/ bedrijfskundig) onderzoek, al dan niet in samenwerking met andere deskundigen op basis van interne/externe verzoeken, wijzigingen in wet-/regelgeving, (potentiële) wijzigingen van bedrijfsrisico’s, constateringen c.q. trends uit Non Conformances/ bevindingen/ etc.
 • Het doen van onderzoek naar, het rapporteren over en het registreren van Afwijkingen (NCR’s), Aanvragen ter Verbetering en/of Bevindingen.
 • Draagt bij aan de implementatie van het vastgestelde HSEQ-beleid.

Ad 4. Begeleiding en ontwikkeling
Verzorgen van begeleiding en instructies aan medewerkers, klanten en contractors met betrekking tot acht te nemen werkvoorschriften, zodat zij in staat zijn veilig en gezond te werken.

 • Instructies geven aan werknemers en subcontractors over Quality.
 • Het doen van onderzoek naar, het rapporteren over en het registreren van afwijkingen, aanvragen ter verbetering en bevindingen.
 • Draagt bij aan de implementatie van het vastgestelde HSEQ-beleid.
 • Ondersteunen en faciliteren van continue verbeteringsprocessen.
 • Verzorgen en ondersteunen van prequalificaties en Invitation to Tenders op het terrein van HSEQ, ter ondersteuning van de commerciële activiteiten van het bedrijf.

Interne contacten

 • Heeft veelvuldig contact met leidinggevenden en met de medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.

Externe contacten

 • Heeft -bij bijvoorbeeld externe audits- contact met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, classificatiebureaus, overheidsinstanties, werkgever-organisaties (t.a.v. HSEQ-onderwerpen) politie, brandweer, arbeidsinspectie, Arbodienst, havendiensten, Rijkswaterstaat, milieudienst, afvalverwerkende bedrijven, Nederlandse Vereniging voor Veiligheidsdeskundigen, vertegenwoordigers van klanten aan boord van objecten, e.a.

Requirements Junior Quality Assurance Coordinator

Opleidingseisen

 • HBO werk- en denknivo (bij voorkeur een combinatie van techniek en bedrijfskunde)
 • Cursus KAM Coordinator
 • Goede computervaardigheden
 • Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Ervaringseisen

 • Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur opgedaan binnen de industriële sector.
 • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows en Microsoft Office, in het bijzonder Word en Excel.

Kennis vereist van

 • Wet- en regelgeving ATW, Arbo & Milieu
 • Bedrijfsvoorschriften en gedragsregels
 • Handboek Arbo & Milieu
 • ISPS voorschriften
 • Kwaliteitshandboek
 • Personeelsregelingen
 • Gedragscode internetgebruik
 • Werkinstructies
 • Algemene voorwaarden KeVe
 • Regelgeving classificatiebureaus

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. Kwaliteit
Draagt zorg voor het hanteren van het HSEQ-managementsysteem en ziet toe op de uitvoering en opvolging van overeengekomen corrigerende maatregelen.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om zich te houden aan de verplichtingen en regelgeving.
In het kort komt dit neer op:

 • Het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid.
 • Het actief volgen van voorlichting en het bijwonen van toolboxmeetings.
 • Het op de juiste wijze gebruiken van de productiemiddelen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het niet buiten werking stellen van beveiligingen.
 • Het direct melden van (mogelijke) gevaren en storingen.

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor en bevoegd tot:

 • Veilig werken.
 • Werken volgens de geldende wet- en regelgeving, procedures en instructies.
 • Melding van tekortkomingen/afwijkingen aan de direct leidinggevende.
 • Meewerken aan goed (werk-)overleg.
 • Het houden van toolbox meetings.
 • Het melden van gevaren en storingen.
 • Het nemen van initiatieven met betrekking tot preventie en correctieve acties.

Competencies

Ambitie:

 • Wil zich graag ontwikkelen in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Is bereid om te sturen en wil doorgroeien. Vertaalt feedback naar betere werkwijzen. Is succesvol in de uitvoering van het werk. Ontwikkelt capaciteiten ten behoeve van de uitvoering van zijn functie.

Kwaliteitsbewustzijn:

 • Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk en is zeer kritisch ten aanzien van het resultaat. Werkt zeer nauwkeurig. Is alert op het bereiken en het behouden van de gestelde kwaliteit. Is op zoek naar kwaliteitsverbeteringen, niet alleen in het eigen werk, maar ook in dat van anderen organisatiebreed.

Zelfstandigheid

 • Heeft zelden toezicht of aanwijzingen nodig bij de uitoefening van een functie
 • Is taakvolwassen.
 • Heeft zelfdiscipline en groot zelfvertrouwen.
 • Is goed in staat de eigen werkzaamheden te plannen en in te delen.

Bijstellen

 • Beoordeelt processen op een kundige en correcte wijze. Is in staat processen te beoordelen binnen het eigen werkgebied en aangrenzende werkgebieden. Treedt zonder aarzeling corrigerend op als de beoordeling van processen daartoe aanleiding geeft. Voert correcties in het merendeel van de gevallen tijdig uit, zodat negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen of positieve gevolgen een toegevoegd effect ressorteren.

Resultaatgerichtheid

 • Weet over het algemeen het beoogde resultaat vast te houden.
 • Probeert besluiten te nemen in het licht van de gestelde doelen.

Communiceren

 • Over het algemeen worden boodschappen begrepen door anderen.
 • Krijgt op enig moment de aandacht van mensen tijdens overleg, kan zijn verhaal overbrengen.
 • Luistert naar anderen, schrijft rapporten.

Samenwerken

 • Stimuleert samenwerken door collega’s aan te sporen met elkaar zaken op te pakken. Werkt harmonisch met anderen samen. Weet anderen te overtuigen. Staat constructief open voor de ideenvan anderen. Houdt communicatiekanalen direct en open. Speelt informatie die voor anderen belangrijk zijn door. Weet op een natuurlijke wijze mee te werken aan een goede sfeer.

Publication date

22.01.2019

© Mansource 2019 - Interim Professionals - Den Haag - T 070 33 500 50 - KvK 68813090 - RSS - Sitemap - Contact - Powered by Otys
Mansource BV uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.